Voor de
ouders

 

Schadefonds

Deelname Schadefonds: € 8,00 per leerling (per jaar), wordt betaald bij factuur met schoolkosten. Wij zijn ons er terdege van bewust, dat ouders zich moeilijk kunnen verzekeren tegen de gevolgen van geleden schade aan rijwielen, brommers e.d., temeer daar de veroorzaker van deze schade vaak niet te achterhalen is. Bovendien verlangen bijna alle verzekeringen (ook W.A.-verzekeringen) een duidelijk antwoord op de schuldvraag, voordat zij tot schaderegeling overgaan.

Om te trachten ouders toch te beschermen tegen onverwachte reparatiekosten aan goederen van hun kinderen heeft de scholengemeenschap de volgende regeling: Iedere leerling wordt geacht lid te zijn van het schadefonds. Indien gekozen wordt om geen lid te zijn, kan € 8,00 worden afgetrokken van de rekening. Dit houdt echter in dat de school dan geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor schade aan bezittingen van de leerling en er in voorkomende gevallen geen schadevergoeding kan worden uitbetaald.

Om dit fonds goed te laten functioneren zijn de volgende regels vastgesteld:

  1. de schade moet aangebracht zijn op de schoolpleinen of in de gebouwen van CSG Willem van Oranje; uitgesloten wordt de schade die ontstaat als er zaken ontvreemd worden en de leerlingen niet de nodige voorzorgen heeft genomen om ontvreemding te voorkomen. Daaronder valt in ieder geval het niet op slot zetten van vervoersmiddelen, het onbeheerd achterlaten van jas, tas en andere verplaatsbare goederen in de school;
  2. alleen die ouders kunnen en beroep doen op het schadefonds, die voor 1 september van het betreffende schooljaar € 8,00 hebben overgemaakt;
  3. geleden schade dient direct na constatering getoond te worden aan conciërge of administratie;
  4. bij het ontstaan van de schade mag uiteraard geen sprake zijn van duidelijke eigen schuld van de gedupeerde leerling;
  5. Aan ouders/ verzorgers kan ten hoogste drie maal in het cursusjaar een tegemoetkoming verleend worden per leerling;
  6. de tegemoetkoming bedraagt 75% van de aanwijsbare bijv. (via reparatiebon) geleden schade;
  7. eventuele tekorten in dit fonds zullen door CSG Willem van Oranje worden aangevuld.

Door te klikken op akkoord, geeft u aan dat u akkoord bent met onze vernieuwde privacy verklaring en het gebruik van cookies. Lees meer