Iedere school is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is een belangrijk orgaan op school. De raad is onafhankelijk, nauw betrokken bij besluiten over het beleid en functioneren van de school en overlegpartner van het bevoegd gezag.

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: de ouder-/leerlingengeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ouders en leerlingen, de andere geleding bestaat uit vertegenwoordigers namens het schoolpersoneel. DeMedezeggenschapsraad heeft als taak de belangen van alle personeelsleden, ouders en leerlingen te behartigen.

 

 

De Missie van onze Medezeggenschapsraad

De missie van de MR luidt als volgt: ‘De MR is de belangenbehartiger van alle geledingen binnen de school en sparringpartner van het bevoegd gezag. Als overleg- en beslisorgaan beoordeelt zij het te voeren beleid en levert zodoende een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.’

 

In sommige zaken heeft de Medezeggenschapsraad adviesrecht, dat is bij:

  • benoeming/aanstelling of ontslag van de schoolleiding
  • vaststellen of wijzigen van het beleid m.b.t. de toelating en verwijdering van leerlingen
  • nieuwbouw/verbouw van het schoolgebouw
  • deelname aan onderwijskundige projecten of experimenten.

 

In andere zaken heeft de Medezeggenschapsraad instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij:

  • vaststelling van het schoolplan
  • vaststelling of wijziging van het leerlingenstatuut
  • vaststelling of wijziging van de bestemming van het schoolfonds
  • vaststelling of wijziging van beleid m.b.t. voorzieningen t.b.v. leerlingen

 

De rol van de Medezeggenschapsraad is het bij het bevoegd gezag bespreekbaar maken van vragen, opmerkingen en problemen in geval van bestuursmaatregelen, procedures, openbaarheid van bestuur, discriminatie, veiligheid en gezondheid. Individuele zaken horen niet bij de MR thuis, maar de raad kan individuele zaken wel toetsen aan gemaakt beleidsafspraken. De MR informeert personeel, ouders en leerlingen regelmatig over actuele zaken en standpunten. Contact opnemen met de MR is altijd mogelijk.

 

Wettelijk is bepaald dat het personeelsdeel van de Medezeggenschapsraad op een school als De Willem uit acht leden moet bestaan, het ouder- en leerlingdeel beide uit vier leden.

Samenstelling Medezeggenschapsraad 2021-2022

Door te klikken op akkoord, geeft u aan dat u akkoord bent met onze vernieuwde privacy verklaring en het gebruik van cookies. Lees meer