Voor de
ouders

 

Kosten en verzekeringen

 

Op CSG Willem van Oranje wordt aan het begin van ieder schooljaar een factuur naar de ouder(s)/verzorger(s) gestuurd met daarop per leerling de kosten voor het nieuwe schooljaar. Deze kosten betreffen o.m. schadefonds, schoolfonds, studiereizen en, voor de leerlingen die het betreft, tweetalig onderwijs. 

In onderstaand overzicht vindt u de kosten en verzekeringen voor de verschillende leerjaren in het nieuwe schooljaar. De kosten en verzekeringen voor het schoolfonds staan hierop gespecificeerd.

 

Leerjaar 1                 Leerjaar 2

Leerjaar 3                 Leerjaar 4

Leerjaar 5                 Leerjaar 6

 

Wet Vrijwillige Ouderbijdrage

Met ingang van 1 augustus 2021 is de Wet Vrijwillige Ouderbijdrage gewijzigd. Vanaf die datum kan een school nog steeds een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Dat zijn activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, zoals excursies, introductieweek, huiswerkbegeleiding, uitstapjes, studiereizen en langdurige extra activiteiten als tweetalig onderwijs. 

Het niet kunnen en/of willen voldoen van de bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de extra activiteiten. Wij vinden net als de wet dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt. Zoals ook in het verleden het geval was en wat de wet nu ook aangeeft, zullen wij aan ouders die de bijdrage niet kunnen en of willen betalen, geen reden vragen of vragen inzicht te geven in de financiën.

 

Echter is de bijdrage wel nodig om het extra aanbod te kunnen doen. Wij vinden het extra aanbod waardevol en hechten er belang aan om het te kunnen blijven uitvoeren. Studiereizen zijn vaak een hoogtepunt in de schoolloopbaan van een leerling. Deelname van alle leerlingen ongeacht of de ouders kunnen en/of willen betalen, vinden we belangrijk.

 

Onze extra activiteiten zoals tweetalig onderwijs, sportklas en veel extra activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van onze leerlingen en een gedegen voorbereiding op hun toekomst. Daarnaast zijn ook veel van deze extra activiteiten gewoon leuk om samen te doen. Ook in de komende jaren willen wij deze activiteiten blijven aanbieden. Wij zijn daarbij mede afhankelijk van de ouderbijdrage.

 

De controle op het schoolfonds wordt uitgevoerd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Het bedrag is € 35,- per kind, als er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op onze school zitten, zijn de kosten voor ieder volgend kind € 25,-.

 

Kluisje

Iedere leerling heeft een eigen kluisje in de hal voor het opbergen van zijn spullen. Nieuwe leerlingen krijgen twee sleutels van hun kastje en beheren dit tot het einde van hun schooltijd. De directie behoudt zich het recht voor om de kastjes te openen in bijzondere omstandigheden of in het kader van controle op (veiligheids)regels. Ieder jaar worden van alle leerlingen schoolfoto’s gemaakt. De kosten hiervoor zijn € 11,50, inclusief schoolpas. Deze pas geeft toegang tot de mediatheek, computerwerkplekken en schoolfeesten. U heeft het recht de foto’s te retourneren, u krijgt dan € 11,50 retour na aflevering.

 

Schadefonds

Ieder jaar berekenen wij € 8,- per leerling voor deelname aan het schadefonds. U leest hier meer informatie over het schadefonds.

Schoolboeken
De schoolboeken voor de leerlingen zijn gratis. De school doet de inkoop en verstrekt de boeken aan de leerlingen. Aan het eind van het jaar worden ze ingeleverd en gecontroleerd op eventuele schade. Wel vragen wij een waarborgsom van € 45,–, dit bedrag wordt aan het einde van de schoolloopbaan teruggestort mits er geen schade is ontstaan aan de boeken.

Kosten tweetalig onderwijs (tto)
Aan tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden. In de onderbouw brengen wij € 465,– in rekening, in de bovenbouw zijn de kosten € 495,-. Kijk hier voor meer informatie over tweetalig onderwijs.

Chromebook
Op CSG Willem van Oranje werkt iedere leerling met een chromebook. Voor het nieuwe schooljaar regelt The Rent Company uit Den Bosch de levering van de chromebooks.  Specificaties en actuele informatie over het bestellen van een chromebook wordt ruim voor aanvang van het schooljaar toegestuurd aan de ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen.

 

Tegemoetkoming studiekosten
Onder bepaalde voorwaarden kan de overheid u tegemoet komen in de schoolkosten voor uw kind. U vindt hier meer over op www.duo.nl Let u er wel op dat de aanvraag tenminste drie maanden voor de 18e verjaardag van uw kind moet zijn ingediend.Kosten en verzekeringen
CSG Willem van Oranje beschikt over een collectieve schoolongevallen-verzekering. De uit te keren bedragen zijn: Wanneer? Welke uitkering?
Bij blijvende invaliditeit € 60.000 max.
Bij overlijden € 12.500 max.
Bij geneeskundige kosten € 3.000 max.
Bij tandheelkundige kosten € 3.000 max.
Bij agressie of geweldsdelicten € 1.500 max.

Deze dekkingen zijn alleen van kracht tijdens de schooltijden, schoolreizen, excursies en een uur voor en na schooltijd. Als ouder kunt u de verzekering uitbreiden tot een 24 uurs-dekking.

Leerplicht
Leerlingen zijn volledig leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Daarna zijn zij tot hun 18e, of het moment dat zij een mbo 2-, havo- of vwo-diploma hebben behaald, kwalificatieplichtig.

Door te klikken op akkoord, geeft u aan dat u akkoord bent met onze vernieuwde privacy verklaring en het gebruik van cookies. Lees meer