Voor de
ouders

 

Kosten en verzekeringen

In de maand juli wordt op de website een overzicht geplaatst van de kosten en verzekeringen voor de verschillende leerjaren in het nieuwe schooljaar. In september ontvangt u de factuur met de kosten voor uw kind(eren). De kosten en verzekeringen voor het schoolfonds staan hierop gespecificeerd. Dit is een vrijwillige bijdrage, desalniettemin wordt deze van harte aanbevolen, aangezien de school bepaalde kosten voor de leerlingen maakt, die niet uit de rijksvergoeding kunnen worden betaald. De controle op het schoolfonds wordt uitgevoerd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Het bedrag is € 35,- per kind, als er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op onze school zitten, zijn de kosten voor ieder volgend kind € 25,-.

 

De schoolkosten voor schooljaar 2020-2021 staan hieronder. Dit is ter informatie, de factuur wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar toegestuurd.

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

 

Iedere leerling heeft een eigen kluisje in de hal voor het opbergen van zijn spullen. Nieuwe leerlingen krijgen twee sleutels van hun kastje en beheren dit tot het einde van hun schooltijd. De directie behoudt zich het recht voor om de kastjes te openen in bijzondere omstandigheden of in het kader van controle op (veiligheids)regels. Ieder jaar worden van alle leerlingen schoolfoto’s gemaakt. De kosten hiervoor zijn € 11,50, inclusief schoolpas. Deze pas geeft toegang tot de mediatheek, computerwerkplekken en schoolfeesten. U heeft het recht de foto’s te retourneren, u krijgt dan € 11,50 retour na aflevering.


Ieder jaar berekenen wij € 8,- per leerling voor deelname aan het schadefonds. U leest hier meer informatie over het schadefonds.

Schoolboeken
De schoolboeken voor de leerlingen zijn gratis. De school doet de inkoop en verstrekt de boeken aan de leerlingen. Aan het eind van het jaar worden ze ingeleverd en gecontroleerd op eventuele schade. Wel vragen wij een waarborgsom van € 45,–, dit bedrag wordt aan het einde van de schoolloopbaan teruggestort mits er geen schade is ontstaan aan de boeken.

Kosten tweetalig onderwijs (tto)
Aan tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden. In de onderbouw brengen wij € 465,– in rekening, in de bovenbouw zijn de kosten € 495,-.

Chromebook
Op CSG Willem van Oranje werkt iedere leerling met een chromebook. Voor het nieuwe schooljaar regelt The Rent Company uit Den Bosch de levering van de chromebooks. Binnenkort vindt u hier de specificaties en de actuele informatie over het bestellen van een chromebook.

 

Tegemoetkoming studiekosten
Onder bepaalde voorwaarden kan de overheid u tegemoet komen in de schoolkosten voor uw kind. U vindt hier meer over op www.duo.nl Let u er wel op dat de aanvraag tenminste drie maanden voor de 18e verjaardag van uw kind moet zijn ingediend.

Kosten en verzekeringen
CSG Willem van Oranje beschikt over een collectieve schoolongevallen-verzekering. De uit te keren bedragen zijn: Wanneer? Welke uitkering?
Bij blijvende invaliditeit € 60.000 max.
Bij overlijden € 12.500 max.
Bij geneeskundige kosten € 3.000 max.
Bij tandheelkundige kosten € 3.000 max.
Bij agressie of geweldsdelicten € 1.500 max.

Deze dekkingen zijn alleen van kracht tijdens de schooltijden, schoolreizen, excursies en een uur voor en na schooltijd. Als ouder kunt u de verzekering uitbreiden tot een 24 uurs-dekking.

Leerplicht
Leerlingen zijn volledig leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Daarna zijn zij tot hun 18e, of het moment dat zij een mbo 2-, havo- of vwo-diploma hebben behaald, kwalificatieplichtig.

Door te klikken op akkoord, geeft u aan dat u akkoord bent met onze vernieuwde privacy verklaring en het gebruik van cookies. Lees meer