Skip to main content

Nieuwe regels mobiele telefoongebruik

Vanaf 1 augustus 2024 gelden er op onze school nieuwe regels voor het gebruik van mobiele telefoons. Leerlingen en ouders zijn vandaag op de hoogte gebracht van dit besluit. In de tekst hieronder is te lezen hoe het proces is verlopen waarbij wij tot dit besluit zijn gekomen.

 

 

Mobielbeleid CSG Willem van Oranje

Aanleiding:  Sinds 1 januari 2024 geldt een nieuwe landelijke richtlijn in het voortgezet onderwijs voor smartphones en andere devices in de les. Vanaf schooljaar 2024/2025 geldt dit ook voor het primair onderwijs en het gespecialiseerd onderwijs. De richtlijn is dat devices alleen nog gebruikt mogen worden voor educatieve doelen. Dat is afgesproken tussen het ministerie van OCW en organisaties van leerlingen, ouders, leraren en schoolbestuurders. Het is aan de scholen zelf om dit concreet in te vullen, die maken immers hun eigen beleid. Als school hebben we besloten eerst te kijken naar de inzet van de mobiele telefoon (smartphone). Vragen daarbij zijn: mag de mobiele telefoon nog ingezet worden in de klas voor onderwijsdoelen, mogen leerlingen in de pauzes op hun mobiele telefoon, volstaat ons huidige beleid met de telefoonhotels in de klas, willen we naar een totaalverbod of een gedeeltelijk verbod van de telefoon in de school? Goede keuzes maken over het mobielgebruik vraagt een gedragen visie op dit onderwerp. Het betreft een didactisch en pedagogisch vraagstuk. De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit het sociaal-maatschappelijk leven. Digitale geletterdheid is een basisvaardigheid en niet voor niets, leerlingen leren op een verantwoorde manier om te gaan met technologie met en zonder de aanwezigheid van smartphones.

 

Waarom komen tot nieuw smartphone (mobiel) beleid?

In feite voldoet CSG Willem van Oranje in het huidige beleid al aan de landelijke richtlijn, de mobiele telefoons werden immers bij binnenkomst in het lokaal in het telefoonhotel gelegd en werden pas eruit gehaald bij een opdracht met onderwijskundig doel of aan het einde van de les. Desalniettemin is er behoefte aan ander beleid op dit gebied. Observaties in de school wijzen uit dat de mobiele telefoon niet bij elke docent consciëntieus het hotel in gaat om verschillende redenen. Daarnaast zien we dat leerlingen, zodra zij het lokaal verlaten direct de telefoon raadplegen, waardoor minder sociale interactie is tussen leerlingen in de vrije ruimte. Ook al weten we dat de mobiele telefoon onderdeel is van het sociaal-maatschappelijk leven vinden we het belangrijk dat leerlingen contact met elkaar hebben en dat er sociale interactie is. We willen de leerlingen leren omgaan met technologie. We weten dat er snel wordt gefilmd door leerlingen, ondanks dat dit in de reglementen is verboden. We weten dat leerlingen elkaar soms pesten via de mobiele telefoon. We weten dat leerlingen snel zijn afgeleid door de telefoon. Dit alles leidt tot nieuwe inzichten in het toestaan van de mobiele telefoon in de school.

 

Visie op onderwijs en digitalisering

In ons strategisch plan staat:

-        We gunnen onze leerlingen een fijne en veilige schooltijd, die hen voorbereidt op hun rol in een snel veranderende maatschappij.

-        We verbinden gedegen onderwijs van vroeger met modern onderwijs van nu.

-        We maken gebruik van hedendaagse technologie.

-        We geven realistisch, betekenisvol onderwijs in samenwerking met de maatschappij.

-        Leerlingen leren het meest als ze zelf verantwoordelijkheid mogen nemen.

-        We creëren een rijke leeromgeving met een activerend en gevarieerd aanbod.

-        We vinden het belangrijk dat onze medewerkers collegiaal en coöperatief zijn.

 

Op grond van bovenstaande visie is het uitgesloten dat we devices helemaal uit onze school weren. We willen onze leerlingen immers leren omgaan met de technologie die ze in de wereld buiten de school gebruiken. We willen dat onze leerlingen digitaal geletterd zijn. We willen leerlingen leren omgaan met de mobiele telefoon in het dagelijks verkeer, digitale afleiding en beïnvloeding door social media. We willen leerlingen activeren hun verantwoordelijkheid te nemen. We willen dat medewerkers beleid handhaven en hierin coöperatief zijn.

 

Rol van de MR

De medezeggenschapsraad moet instemmen met het voorgenomen beleid. Het gewijzigde schoolplan en schoolreglement, waarvan mobielbeleid onderdeel is, wordt voorgelegd aan de MR ter instemming (artikel 10b van de WMS). Na instemming worden regels en sancties opgenomen in het leerlingenstatuut. De leerlinggeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de wijzigingen in het leerlingenstatuut (artikel 14 lid 3b van de WMS).

 

Proces om te  komen tot voorgenomen beleid

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende meningen op het gebied van smartphonegebruik op school zijn gesprekken gevoerd met de teamleden van de verschillende teams, het ondersteunend personeel, de ouderklankbordgroepen, de oudergeleding van de MR, de leerlingenraden, de leerlinggeleding van de MR, de schoolleiding en de personeelsgeleding van de MR. De uitkomsten zijn op verschillende tijdstippen besproken in de schoolleidersvergadering. Voorafgaand aan de directie-PMR vergadering van 15 februari 2024 is een bijeenkomst geweest met de voltallige PMR en schoolleiding om alle ins en outs nogmaals de revue te laten passeren en meningen te peilen. In de schoolleidersvergadering van 12 maart 2024 heeft de directie een standpunt bepaald dat geleid heeft tot het voorbenomen beleid.

 

Meningsvorming

Uit de input van de bovengenoemde groepen komt het volgende beeld.

-        Een zeer beperkt deel van de ondervraagden is voor een totaalverbod (lees: de mobiel blijft thuis). We zijn een streekschool. Voor school, leerlingen en ouders is het belangrijk dat de leerling onderweg bereikbaar is.

-        Een beperkt deel van de ondervraagden pleit voor handhaving van het huidige beleid, nl. de telefoon dient bij binnenkomst in het lokaal in het telefoonhotel gelegd te worden. Reden daarbij wordt genoemd dat de handhavingslast voor het ondersteunend personeel dan klein blijft, immers de docent zelf is verantwoordelijk voor handhaving.

-        Een groot deel van de ondervraagden pleit voor telefoon in de kluis bij binnenkomst. Op deze manier is er voor leerlingen veel ruimte voor sociale interactie in de vrije ruimte. Daarbij worden wel bedenkingen genoemd als: komt de handhaving dan niet te veel bij het OOP terecht? Mogen we controles uitoefenen in de kluisjes? Wat als de leerlingen de telefoon niet in de kluis doen maar in de tas houden. We mogen de tassen niet doorzoeken.

-        Leerlingen geven aan dat zij het belangrijk vinden op een aantal momenten op een dag de telefoon te kunnen raadplegen. Sommige leerlingen geven aan soms in de pauzes contact te hebben met thuis, bijvoorbeeld als ze een goed resultaat hebben behaald. Zij begrijpen de insteek dat school sociale interactie in de vrije ruimte belangrijk vindt.

-        Sommige ondervraagden geven aan dat de mobiuele telefoon voor een aantal leerlingen een instrument is om zich staande te houden in de vrije ruimte.

-        Sommige ondervraagden geven aan dat leerlingen de telefoon eerder laten liggen als er andere vormen van vermaak in de school zijn, zoals spelletjes of een voetbaltafel.

 

Voorgenomen beleid

Op grond van bovenstaande is gekozen per 1 augustus 2024 het mobielbeleid als volgt te wijzigen:

Beide locaties van CSG Willem van Oranje zijn mobielvrij met uitzondering van de aula, het gebied waar zich de kluisjes bevinden en het plein. De lespleinen, gangen naar de lokalen en de serre op locatie Zoomwijck worden aangeduid als mobielvrije zone. Op locatie Poortwijk zijn de kluisjes ook op de verdiepingen in het trappenhuis gesitueerd. Voor deze locatie geldt een mobielvrije zone in de gangen en op de lespleinen.

Bij betreding van de mobielvrije zone bevindt de mobiele telefoon zich in de kluisjes of in de tas. De telefoon is niet zichtbaar en staat uit. Alleen als de docent de mobiele telefoon toestaat in de les voor educatieve doeleinden mag de telefoon zichtbaar zijn en aan staan. Op dat moment heeft de docent de regie. Na de educatieve opdracht gaat de telefoon weer uit en in de tas. De docent geeft op tijd aan aan de leerlingen dat zij de telefoon bij zich moeten hebben. Heen en weer lopen tijdens de lessen om telefoons te halen die in de kluis liggen is niet toegestaan.

 

Praktische uitwerking

-        Het nieuwe beleid zal ingaan op 1 augustus 2024. De maanden daarvoor zullen gebruikt worden voor communicatie intern en extern.

-        Beleid in de school valt en staat bij handhaving. In de periode van 1 augustus 2024 en 1 januari 2025 zullen alle medewerkers zich inzetten om de leerlingen te helpen zich aan de nieuwe regels  te houden. Dat betekent leerlingen aanspreken en herinneren aan de regels, de telefoon laten uitzetten en in de tas of kluis laten doen.

-        Na 1 januari 2025 zullen we mogelijk leerlingen die zich willens en wetens niet aan de regels houden moeten sanctioneren. Er zal steeds gemonitord worden hoe het gaat en hier zullen tijdig afspraken over worden gemaakt.

 

23 mei 2024

Recent

Examenuitslag na eerste tijdvak
Woensdag 12 juni is de examenuitslag van het eerste tijdvak bekend geworden. Dat levert de volgen...
Algemene Ledenvergadering VCVO
Woensdag 5 juni wordt op CSG Willem van Oranje de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Verenigi...
Nieuwe regels mobiele telefoongebruik
Vanaf 1 augustus 2024 gelden er op onze school nieuwe regels voor het gebruik van mobiele telefoo...
Voor de eindexamens eerst het Aquagala
De laatste lesdag voor de eindexamenleerlingen is achter de rug, de centraal examens laten nog ev...
Leerlingen en docenten op reis naar de Filipijnen
Een groep van 21 leerlingen en 2 docenten vertrekt donderdag 18 april voor een reis van 10 dagen ...
IJsvogel beeldmerk tweetalig onderwijs
De ijsvogel, of in het Engels kingfisher, is het nieuwe beeldmerk van het tweetalig onderwijs (tt...
Expositie van examenwerk in het Atelier
Tijdens een bijzondere expositie op dinsdag 16 april a.s. laten havo- en vwo-leerlingen, die dit ...
Geef je op voor het Grote Open Podium
Het is weer tijd voor een Groot Open Podium op De Willem. Op woensdag 24 april vanaf 19.30 uur is...
Aanmelden nieuwe leerlingen vanaf 25 maart a.s.
Er is dit jaar een nationale aanmeldweek om leerlingen uit groep 8 aan te melden bij de middelbar...
Verslag van de Italië-reis
Een groep van 60 leerlingen uit mavo 4, havo 5 en vwo 5 en 6 verblijft deze voorjaarsvakantie, me...

De Willem: toekomstgericht, uniek en verbonden.